Schenken

Stichting Bouwstenen voor Dierenbescherming geeft steun aan projecten voor opvang en verzorging van dieren of ter voorkoming van dierenleed. Projecten ter instandhouding van bedreigde diersoorten vallen hier ook onder.

Alle door de stichting ontvangen giften, schenkingen, legaten en nalatenschappen worden toegevoegd aan het kapitaal, zodat de stichting blijvend een bijdrage kan leveren aan maatschappelijke en goede doelen. Ook ondersteunt de Stichting wetenschappelijk onderzoek

Wilt u ook een bijdrage leveren aan diervriendelijke initiatieven?

Daarvoor kunt u een schenking overmaken op bankrekeningnummer NL46INSI0223301256 ten name van Stichting Bouwstenen voor Dierenbescherming onder vermelding van “Schenking”. Ook is het mogelijk om door middel van een notariële akte Stichting Bouwstenen te begunstigen met een legaatstelling of een lijfrente. Stichting Bouwstenen voor Dierenbescherming is gerangschikt als algemeen nut beogende instelling. Giften en legaten aan Stichting Bouwstenen worden dan vrijgesteld van schenkings-/successierechten.

In alle gevallen kunt u voor vragen contact opnemen met de heer E.A.M. van der Kun, penningmeester.